Psychoenergia

Psychoterapeutický rozhovor, pomoc energiami.